96-06-1
کد استاندارد :
8
مدت ساعت آموزش :
مجازی
نوع دوره :
1396/08/5
تاریخ شروع :
320000 ریال
شهریه
تکمیل شده
وضعیت دوره :

آسیب شناسی خانواده

آسیب شناسی خانواده کد استاندارد : 96-06-1

آسیب شناسی خانواده

آسیب شناسی خانواده

سخن از آسیب شناسی خانواده ، سخن از عواملی است که بهداشت روانی خانواده و ازدواج را تهدید می کند. هدف این بخش از مطلب آن است که عوامل ناپایداری ازدواج و گسسته شدن ارکان خانواده، مورد شناسایی و علت یابی قرار گیرند. یک زوج جوان ، آگاهانه و عاشقانه ازدواج کرده اند، لیکن در حال حاضرعواملی کانون زندگی مشترک آنها را تهدید می کند. در بیان اهمیت آسیب شناسی خانواده باید متذکر شد که ریشه اکثر ناهنجاری های رفتاری ، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی افراد یک جامعه ، از خانواده بحرانی سرچشمه می گیرد. از این رو هدف از آسیب شناسی خانواده، از سویی شناخت علل و عواملی است که موجب عدم موفقیت ازدواج و شکل گیری مشکلات خانواده می شوند و از دیگر سو ارائه روش های پیشگیری مورد نظر است

مخاطب دوره : عمومی کارکنان محترم دولت


 • 1396/08/5
 • 1396/08/20
 • 1396/08/24
 • 8:00
 • 14:00
 • 20
 • 200
 • 8
 • مجازی
 • 320000ريال
 • مجازی
 • تکمیل شده
 • فصل اول: مفهوم پردازی خانواده
  • 1-1: مقدمه
  • 2-1: ویژگی های خانواده
  • 3-1: انواع خانواده
  • 4-1: تحول خانواده
  • 5-1: مراحل رشد خانواده
  • 6-1: ویژگی های خانواده پویا
 • فصل دوم: آسیب های فرهنگی خانواده
  • 1-2: مقدمه
  • 2-2: عوامل موثر بر تغییرات فرهنگی
  • 3-2: دیدگاه های اجتماعی در زمینه آسیب های خانواده
  • 4-2: علل ناهنجاری و انحراف اجتماعی 1
  • 5-2: علل ناهنجاری و انحراف اجتماعی 2
  • 6-2: علل ناهنجاری و انحراف اجتماعی 3
  • 7-2: علل ناهنجاری و انحراف اجتماعی 4
 • فصل سوم: مشکلات ساختاری خانواده و آسیب پذیری فرهنگی
  • 1-3 : مقدمه
  • 2-3: نقش پدر در خانواده
  • 3-3: اقتدار و تسلط
  • 4-3: پدر از ایفای نقش خود در خانواده ناتوان است
  • 5-3: مشکلات ناشی از غیبت پدر
  • 6-3: کودکان محروم از پدر
  • 7-3: مشکلات ناشی از فقدان نقش پدر
  • 8-3: میزان تاثیر فقدان پدر بر کودکان
  • 9-3: فرزند ولی گونه
  • 10-3: مادر تحت فشار
 • فصل چهارم: روشهای تربیتی و آسیب پذیری خانواده
  • 1-4: مقدمه
  • 2-4: خانواده و مشکلات روانشناختی
  • 3-4: پیامدهای آشفتگی در خانواده
  • 4-4: خانواده و اعتیاد
  • 5-4: اعتیاد فرزندان با ترتیب تولد
  • 6-4: خانواده و سازگاری جوانان
  • 7-4: شیوه های تربیتی در خانواده
  • 8-4: والدین متخاصم، آزار گذرانده
  • 9-4: شیوه ه تربیتی سختگیرانه یا محدود کننده
  • 10-4: شیوه تربیتی مشارکتی و اطمینان بخش
  • 11-4: روش های اثربخشی در تربیت فرزندان
 • فصل پنجم : روش های پیشگیری از آسیب های فرهنگی خانواده
  • 1-5 مقدمه
  • 2-5 : عوامل آسیب زای فرهنگی در خانواده
  • 3-5 : ابعاد آسیب پذیری خانواده
  • 4-5 : علل آسیب پذیری فرهنگی در خانواده
  • 5-5 : پژوهش آسیب شناسی فرهنگی
  • 6-5 : گام اول در آسیب شناسی فرهنگی
  • 7-5: انحراف اخلاقی
  • 8-5 : تفاوت های بین نسلی
  • 9-5 : روش های مواجهه و مقابله با آسیب های فرهنگی
  • 10-5 : پایبندی دینی و مذهبی
 • فصل ششم : پیشگیری از آسیب های فرهنگی خانواده
  • 1-6 : روش های پیشگیری
  • 2-6 : تقویت اعتقادات مذهبی
  • 3-6 : شناخت مصادیق آسیب
  • 4-6 : تفاوت نظارت خانوادگی
  • 5-5 : بهبود برنامه های اوغات فراغت
  • 6-6: تقویت هویت
  • 7-6: پیشگیری از اثرات ناشی از تهاجم فرهنگی