96-7-2
کد استاندارد :
12
مدت ساعت آموزش :
مجازی
نوع دوره :
1396/08/01
تاریخ شروع :
480000 ریال
شهریه
ثبت نام درحال اجرا
وضعیت دوره :

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای کد استاندارد : 96-7-2

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

اخلاق را گاهی، وصف حالت يا رفتار ميدانيم و گاهي منظورمان، دانش نظاممند است. در كاربرد نخست واژه اخلاق، دو مفهوم حالت درونی و ملكه نفسانی را با رفتار ارتباطی می توان تمايز داد. توجه به منشاء گرايش انسان به اخلاق و به ميان آمدن اخلاق در زندگی بشری در فهم هويت اخلاق اهميت دارد. اگر چه در اين مسئله دانشمندان اختلاف نظر دارند، تفسير كيير كگور قانع كننده است. برمبنای تفسير وی، انسانها در تحول وجودی از حيوانيت به سپر اول وجودی، دغدغه تكليف در برابر ديگران مبتنی بر خردورزی پيدا می كنند

مخاطب دوره : عمومی کارکنان محترم دولت


 • 1396/08/01
 • 1396/08/20
 • 1396/08/28
 • 8:00
 • 14:00
 • 20
 • 200
 • 12
 • مجازی
 • 480000ريال
 • مجازی
 • ثبت نام درحال اجرا
 • فصل اول: مفهوم پردازی اخلاق، اخلاق حرفه ای، اخلاق اداری
 • فصل دوم: جایگاه کار در اسلام
 • ارزش ها و مسئولیت های اخلاقی
 • صفات اخلاقی کارکنان
 • رعایت اخلاق حرفه ای در نظام اداری و ارتباط آن با بهره وری