این دوره ویژه مدبران حرفه ای ادارات کل و سازمانهای تابعه در استان خراسان شمالی می باشد. قبول شدگان در آزمون پایان دوره موفق به اخذ گواهینامه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می شوند. متقاضیان شرکت در این دوره جهت دریافت کد ثبت نام با معاونت آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی و یا آموزش دستگاه های اجرایی نابعه تماس حاصل نمایند.
تاریخ شروع :1399/12/02
تاریخ پایان :1399/12/19
تاریخ آزمون :1399/12/19
ساعت شروع کلاس :00:00
ساعت پایان کلاس :23:59
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :9
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :945000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :تکمیل شده
مقدمه ای بر تحول سازمان و تعاریف تحول سازمانی
مبانی مدیریت تحول سازمانی
ارزش ها، پیش فرض ها و باورها در تحول سازمان
مدیریت فرایند تحول
برنامه ها ایجاد تغییر
ابعاد سیستمی برنامه های تحول سازمانی

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید