تاریخ شروع :1396/08/02
تاریخ پایان :1396/08/20
تاریخ آزمون :1396/08/25
ساعت شروع کلاس :8:00
ساعت پایان کلاس :12:00
حداقل ظرفیت :20
حداکثر ظرفیت :200
مدت ساعت آموزش :8
نوع برگزاری :مجازی
شهریه دوره :320000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :در حال ثبت نام
فصل اول: تعاریف و مفاهیم دانش
محتویات ذهن - داده
محتویات ذهن - اطلاعات
محتویات ذهن - دانش
تبدیل اطلاعات به دانش
محتویات ذهن - خرد
مفهوم دانش
انواع دانش - دانش پنهان
انواع دانش - دانش آشکار
انواع دانش - دانش زمینه ای
یادگیری سازمانی
دانش به لحاظ مشمول و گستره
فصل دوم: ضرورت، بازده و اصول مدیریت دانش
مفهوم شناسی مدیریت دانش
نظام مدیریت دانش
استقرار نظام مدیریت دانش
دیدگاههای مدیریت دانش
تفاوت مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش
ضرورت و اهمیت مدیریت دانش
ضرورت مدیریت دانش در بخش دولتی
بازده نظام مدیریت دانش
محیط سازمانی و مدیریت دانش
شاخص های کلی فرهنگ اشتراک گذاری دانش
فصل سوم: مدل ها و عناصر تشکل دهنده مدیریت دانش
تولید دانش
کسب دانش
انتقال و به اشتراک گذاری دانش
مدل های مدیریت دانش
مدل های کاربست انواع دانش
مدل میلتون
مدل چند عاملی توسعه
مدل چرخه حیات دانش
مدل بکوویتز و ویلیامز
راهبردهای انتقال و اشتراک گذاری دانش
مدیریت دانش با رویکرد انتقال دانش
مدل های بلوغ مدیریت دانش
فصل چهارم: نقش مدیران و کارشناسان سازمان ها در پیاده سازی مدیریت دانش
نقش مدیران و کارشناسان واحدهای مختلف
نقش مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه منابع انسانی
فصل پنجم: عوامل موثر در مدیریت دانش و آینده
مقدمه
عوامل فرهنگی در مدیریت دانش
عوامل فناوری در مدیریت دانش
اصول اساسی کاربرد فناوری اطلاعات
آینده مدیریت دانش و نقش سازمان ها

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید