این دوره زیر مجموعه دوره های بهبود مدیریت می باشد و مدیران سطوح میانی و عالی شاغل در دستگاههای اجرایی خراسان شمالی می توانند در آن شرکت نمایند.
تاریخ شروع :1399/12/02
تاریخ پایان :1399/12/18
تاریخ آزمون :1399/12/18
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :6
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :630000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :تکمیل شده
تعاریف و مفاهیم خلاقیت
نظریه های خلاقیت
تعاریف و مفاهیم نوآوری
ارکان خلاقیت و نوآوری در سازمان
تکنیک های توسعه خلاقیت گروهی

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید