تاریخ شروع :1396/08/10
تاریخ پایان :1396/9/12
تاریخ آزمون :1396/09/12
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :20
حداکثر ظرفیت :10000
مدت ساعت آموزش :28
نوع برگزاری :مجازی
شهریه دوره :60000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :خاتمه دوره
مقدمه
فصل اول : کلیات تحول در نظام اداری
فصل دوم: وظایف امور مدیریت و منابع انسانی در نظام اداری
فصل سوم: نظام اداری وضع گذشته
فصل چهارم: نظام اداری وضع موجود
فصل پنجم: نظام اداری وضع مطلوب
فصل ششم: اهداف تحول اداری
فصل هفتم: موانع و مشکلات تحول
فصل هشتم: برنامه های تحول اداری
فصل نهم: نتیجه گیری
ضمیمه 1 : نقشه راه اصلاح نظام اداری

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید