تاریخ شروع :1396/08/22
تاریخ پایان :1396/09/05
تاریخ آزمون :00/00/00
ساعت شروع کلاس :00
ساعت پایان کلاس :00
حداقل ظرفیت :1
حداکثر ظرفیت :50
مدت ساعت آموزش :6
نوع برگزاری :حضوری
شهریه دوره :0 تومان
نوع آزمون :حضوری
وضعیت دوره :در حال ثبت نام