این دوره ویژه کارکنان دولت در خراسان شمالی می باشد و جزو دوره های بهبود مدیریت محسوب می گردد. یه فراگیرانی که در آزمون پایان دوره حد نصاب نمره قبولی را اخذ می نماییند گواهینامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی اعطا می گردد.
تاریخ شروع :1399/12/02
تاریخ پایان :1399/12/10
تاریخ آزمون :1399/12/10
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :12
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :1260000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :تکمیل شده
ماهیت خط مشی و خط مش گذاری(حاوی محتوی کامل دوره)
جایگاه خط مشی در مدیریت سازمان
رویکردهای خط مشی گذاری
مدل های خط تدوین خط مش
مشکلات و تنگناهای خط مشی گذاری
تدوین دستور کار برای خط مشی گذاری

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید