این دوره ویژه کارکنان دولت در خراسان شمالی می باشد و جزو دوره های عمومی محسوب می گردد. یه فراگیرانی که در آزمون پایان دوره حد نصاب نمره قبولی را اخذ می نماییند گواهینامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی اعطا می گردد.
تاریخ شروع :1399/12/02
تاریخ پایان :1399/12/12
تاریخ آزمون :1399/12/12
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :16
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :840000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :تکمیل شده
کلیات ارتباطات(حاوی محتوی کامل دوره)
ارتباطات و بهبود اثر بخشی فرد و سازمان
تکنیک ها و شبکه های ارتباطی
موانع ارتباط
روش های تاثیر گذاری بر دیگران
نقد سازنده

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید