تاریخ شروع :1397/03/03
تاریخ پایان :1397/04/30
تاریخ آزمون :1397/04/30
ساعت شروع کلاس :08:00
ساعت پایان کلاس :22:00
حداقل ظرفیت :20
حداکثر ظرفیت :50
مدت ساعت آموزش :10
نوع برگزاری :مجازی
شهریه دوره :0 تومان
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
تست
سرفصل با محتوای
زیر سرفصل