اين دوره ويژه متقاضيان دريافت کارت هوشمند در بخش مسافري مي باشد. راننگان محترم برون شهري پس از قبولي در آزمون پايان دوره موفق به اخذ مجوز فعاليت بعنوان راننده حرفه اي در بخش باري مي شوند.
تاریخ شروع :1400/01/05
تاریخ پایان :بهار 1400
تاریخ آزمون :بهار 1400
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :26
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :800000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
جزوه آموزشی دوره بدو خدمت مسافری
نمونه سوالات دوره بدو خدمت مسافری
فیلم آموزشی مهارت های رانندگی بخش 1
فیلم آموزشی مهارت های رانندگی بخش 2
فیلم آموزشی مهارت های رانندگی بخش 3
فیلم آموزشی مهارت های رانندگی بخش 4
فیلم آموزشی مهارت های رانندگی بخش 5
فیلم آموزشی مهارت های رانندگی بخش 6
فیلم آموزشی مهارت های رانندگی بخش 7
فیلم آموزشی مهارت های رانندگی بخش 8
فیلم آموزشی تشریح تصادف بخش 1
فیلم آموزشی تشریح تصادف بخش 2
فیلم آموزشی امداد و نجات جاده ای
فیلم آموزشی بهداشت و سلامت شغلی بخش 1
فیلم آموزشی بهداشت و سلامت شغلی بخش 2
فیلم آموزشی بهداشت و سلامت شغلی بخش 3
فیلم آموزشی قوانین و مقررات و اسناد حمل و نقل بخش 1
فیلم آموزشی قوانین و مقررات و اسناد حمل و نقل بخش 2
فیلم آموزشی قوانین و مقررات و اسناد حمل و نقل بخش 3
فیلم آموزشی قوانین و مقررات و اسناد حمل و نقل بخش 4
فیلم آموزشی قوانین و مقررات و اسناد حمل و نقل بخش5
فیلم آموزشی قوانین و مقررات و اسناد حمل و نقل بخش 6
فیلم آموزشی قوانین و مقررات و اسناد حمل و نقل بخش 7
فیلم آموزشی قوانین و مقررات و اسناد حمل و نقل بخش 8
فیلم آموزشی اخلاق حرفه ای بخش 1
فیلم آموزشی اخلاق حرفه ای بخش 2
فیلم آموزشی اخلاق حرفه ای بخش 3
فیلم آموزشی اخلاق حرفه ای بخش 4
فیلم آموزشی اخلاق حرفه ای بخش 5

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید