دوره  ICDLیا   International Computer Driving Licenseبه معنای مهارت کار با کامپیوتر می باشد. دوره ICDLیک استاندارد بین المللی در مهارت های کاربردی کامپیوتر است. این برنامه یک گواهینامه با کیفیت بالا و معتبر در سطح بین المللی است که توسط متخصصان دانشگاهی و بین المللی از سراسر جهان طراحی، ارزیابی و تأیید شده است. به این مهارت ها در داخل اروپا ECDLو در خارج اروپا ICDLگفته می شود. گواهینامه  ICDLمدرکی معتبر و مورد تایید ۱۴۹ کشور جهان، سازمانهای بین المللی،ادارت و…. است. این استاندارد پس از گذراندن ۱۳۰ ساعت دوره آموزشی و ۷ مرحله آزمون با عنوان ICDL Coreبه کاربر داده خواهد شد.در حال حاضر مهارت های هفتگانه رایانه به مدرک استانداردی تبدیل شده که در کشورهای غیراروپایی کاربرد دارد و برنامه درسی آن مشابه دروس ECDLاست. بنیاد گواهینامه اروپایی راهبری کامپیوتر، برنامه درسی را تعیین کرده و آن را دائما به روز رسانی می کند تا اطمینان حاصل شود که دروس آن با دنیای کار و پیشرفتهای انجام شده در زمینه فناوری، هماهنگ است . میزان پذیرش ICDLدر کشورها، به طور روز افزونی در حال رشد است و در حال حاضر بسیاری از افراد و شرکت ها، این گواهینامه را معیاری برای سنجش مهارتهای کامپیوتری می دانند. سازمانهای حمایت کننده ازگواهینامه ICDL، در بخش وسیعی از صنعت و دانشگاه فعالیت می کنند. علاوه بر آن، این گواهینامه مورد حمایت اتحادیه اروپاست

تاریخ شروع :1396/11/10
تاریخ پایان :1396/12/15
تاریخ آزمون :1396/12/1
ساعت شروع کلاس :17
ساعت پایان کلاس :20
حداقل ظرفیت :10
حداکثر ظرفیت :100
مدت ساعت آموزش :130
نوع برگزاری :حضوری
شهریه دوره :1000000 ریال
نوع آزمون :حضوری
وضعیت دوره :خاتمه دوره
مفاهیم فن آوری اطلاعات
مدیریت فایلها(Windows)
واژه پرداز Word
صفحه گسترده Excel
بانک های اطلاعاتی Access
اطلاعات و ارتباطات Internet
ارائه مطالب Powepoint

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید