یكی از مهمترين تفاوتهای ميان انسان و ديگر موجودات، همين مسئوليتپذيری و رفتار اخلاقی است. انسان موجودی خودآگاه، مختار و مسئول است. فضيلت و رذيلت، سعادت و شقاوت همه به مسئوليت پذيری آدمی برميگردد. این دوره ویژه کلیه فرهنگیان محترم (اداری و آموزشی) می باشد و توسط تیم سانیار بطور مستقیم در Ltms ثبت می گردد. ثبت نام در این دوره تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ تمدید شد
تاریخ شروع :1400/01/25
تاریخ پایان :1400/02/07
تاریخ آزمون :قابل انتخاب در تابستان1400
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :23:59
حداقل ظرفیت :1000
حداکثر ظرفیت :10000
مدت ساعت آموزش :20
نوع برگزاری :مجازی
شهریه دوره :180000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
فصل اول: مفهوم پردازی اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق اداری
فصل دوم: رابطه انسان با خدا، خویشتن و خانواده
فصل پنجم: رعایت اخلاق حرفه ای در نظام اداری و ارتباط آن با بهر وری
فصل سوم: ویژگی ها و صفات اخلاقی کارکنان با ایمان
فصل چهارم:رعایت اخلاق اداری ، رابطه با بالادست و زیر دست، رابطه با ارباب رجوع

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید