تاریخ شروع :1396/11/7
تاریخ پایان :1396/11/30
تاریخ آزمون :1396/12/05
ساعت شروع کلاس :8
ساعت پایان کلاس :24
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :10000
مدت ساعت آموزش :16
نوع برگزاری :مجازی
شهریه دوره :60000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :خاتمه دوره
فهرست مطالب و مقدمه
فصل اول: مقدمه ای بر اقتصاد مقاومتی
فصل دوم: مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی
فصل سوم: مفهوم شناسی پیشرفت و توسعه
فصل چهارم: موانع پیشرفت
فصل پنجم: جهانی شدن اقتصاد
فصل ششم: جهاد اقتصادی
فصل هفتم: تعلیم و تربیت اقتصادی
فصل هشتم: آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی
فصل نهم: راهبردهای فرهنگی
فصل دهم : مشارکت خانواده و آموزش و پرورش

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید