این دوره ویژه کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، پذیرفته شدگان ماده 28، دانشجو معلمین و داوطلبان آزمون استخدامی می باشد و نمرات این دوره در ltms ثبت می گردد. ثبت نام در این دوره تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ تمدید شد
تاریخ شروع :1400/02/01
تاریخ پایان :1400/02/10
تاریخ آزمون : قابل انتخاب در تابستان ۱۴۰۰
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :1000
حداکثر ظرفیت :10000
مدت ساعت آموزش :16
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :160000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
فصل اول: کلیات
فصل دوم: نظریه های یادگیری
فصل سوم: انواع یادگیری
فصل چهارم: حافظه و یادگیری در روانشناسی یادگیری
فصل پنجم: مسائل و هدف های آموزشی
فصل ششم: روش های مطالعه
فصل هفتم: سبک های یادگیری
فصل هشتم: توانایی بالقوه یادگیری و راه های افزایش یادگیری
فصل نهم: ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید