این دوره ویژه متقاضیان دریافت کارت هوشمند باری می باشد.
تاریخ شروع :1400/06/01
تاریخ پایان :1400/06/01
تاریخ آزمون :متغیر
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :100
حداکثر ظرفیت :1000
مدت ساعت آموزش :28
نوع برگزاری :مجازی محتوای الکترونیکی
شهریه دوره :800000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :ثبت نام | درحال اجرا
جزوه آموزشی دوره بدو خدمت باری
نمونه سوالات دوره بدو خدمت باری
فیلم آموزشی مهارت های رانندگی بخش 1
فیلم آموزشی مهارت های رانندگی بخش 2
فیلم آموزشی مهارت های رانندگی بخش 3
فیلم آموزشی مهارت های رانندگی بخش 4
فیلم آموزشی مهارت های رانندگی بخش 5
فیلم آموزشی مهارت های رانندگی بخش 6
فیلم آموزشی مهارت های رانندگی بخش 7
فیلم آموزشی مهارت های رانندگی بخش 8
فیلم آموزشی تشریح تصادف بخش 1
فیلم آموزشی تشریح تصادف بخش 2
فیلم آموزشی امداد و نجات جاده ای
فیلم آموزشی بهداشت و سلامت شغلی بخش 1
فیلم آموزشی بهداشت و سلامت شغلی بخش 2
فیلم آموزشی بهداشت و سلامت شغلی بخش 3
فیلم آموزشی قوانین و مقررات و اسناد حمل و نقل بخش 1
فیلم آموزشی قوانین و مقررات و اسناد حمل و نقل بخش 2
فیلم آموزشی قوانین و مقررات و اسناد حمل و نقل بخش 3
فیلم آموزشی قوانین و مقررات و اسناد حمل و نقل بخش 4
فیلم آموزشی قوانین و مقررات و اسناد حمل و نقل بخش 5
فیلم آموزشی قوانین و مقررات و اسناد حمل و نقل بخش 6
فیلم آموزشی قوانین و مقررات و اسناد حمل و نقل بخش 7
فیلم آموزشی قوانین و مقررات و اسناد حمل و نقل بخش 8
فیلم آموزشی ابعاد و اوزان بخش 1(ویژه باری)
فیلم آموزشی ابعاد و اوزان بخش 2 (ویژه باری)
فیلم آموزشی ابعاد و اوزان بخش 3 (ویژه باری)
فیلم آموزشی ابعاد و اوزان بخش 4 (ویژه باری)
فیلم آموزشی مهار بار بخش 1 (ویژه باری)
فیلم آموزشی مهار بار بخش 2 (ویژه باری)
فیلم آموزشی مهار بار بخش 3 (ویژه باری)

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید