یكی از مهمترين تفاوتهای ميان انسان و ديگر موجودات، همين مسئوليتپذيری و رفتار اخلاقی است. انسان موجودی خودآگاه، مختار و
مسئول است. فضيلت و رذيلت، سعادت و شقاوت همه به مسئوليتپذيری آدمی برميگردد.

تاریخ شروع :1397/11/12
تاریخ پایان :1397/11/25
تاریخ آزمون :1397/11/25
ساعت شروع کلاس :00:01
ساعت پایان کلاس :24:00
حداقل ظرفیت :10000
حداکثر ظرفیت :20000
مدت ساعت آموزش :16
نوع برگزاری :مجازی
شهریه دوره :80000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :تکمیل شده
مقدمه ای بر خلاقیت
شیوه های تفکر و تفکر خلاق
پرورش استعدادهای دانش آموزان در زمینه خلاقیت
عوامل و موانع موثر بر خلاقیت
شیوه های پرورش خلاقیت
ویژگی های آموزش و پرورش خلاق
نقش معلم و مربی در توسعه خلاقیت دانش آموزان
سنجش و اندازه گیری خلاقیت
راه کارهای عملی در زمینه پرورش خلاقیت
پرسشنامه سنجش خلاقیت دانش آموزان
فهرست منابع
فیلم آموزشی 1
فیلم آموزشی 2
فیلم آموزشی 3
فیلم آموزشی 4
فیلم آموزشی 5
فیلم آموزشی 6
فیلم آموزشی 7

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید