تاریخ شروع :1396/4/01
تاریخ پایان :1396/5/01
تاریخ آزمون :1396/6/16
ساعت شروع کلاس :08:00
ساعت پایان کلاس :10:00
حداقل ظرفیت :20
حداکثر ظرفیت :5000
مدت ساعت آموزش :16
نوع برگزاری :مجازی
شهریه دوره :98000 ریال
نوع آزمون :مجازی
وضعیت دوره :خاتمه دوره
مقدمه ای بر خلاقیت
شیوه های تفکر و تفکر خلاق
پرورش استعدادهای دانش آموزان در زمینه خلاقیت
عوامل و موانع موثر بر خلاقیت
شیوه های پرورش خلاقیت
ویژگی های آموزش و پرورش خلاق
نقش معلم و مربی در توسعه خلاقیت دانش آموزان
سنجش و اندازه گیری خلاقیت
راه کارهای عملی در زمینه پرورش خلاقیت
پرسشنامه سنجش خلاقیت دانش آموزان
فهرست منابع
فیلم آموزشی 1
فیلم آموزشی 2
فیلم آموزشی 3
فیلم آموزشی 4
فیلم آموزشی 5
فیلم آموزشی 6
فیلم آموزشی 7

راهنمای ثبت نام

با مطالعه این صفحه یاد میگیریم که چگونه در دوره های آموزشی ثبت نام کنید