لیست آزمون های در حال اجرا lmsins

شرکت در آزمون

جهت شرکت در آزمون های مجازی قبل از ثبت نام، راهنمای نحوه ثبت نام و پرداخت الکترونیکی بر روی راهنمای ثبت نام کلیک کنید.

عنوان آزمون تاریخ آزمون ساعت شروع آزمون نوع آزمون شهریه محل برگزاری ظرفیت ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 08:00 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 08:30 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 09:00 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 09:30 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 10:00 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 10:30 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 11:00 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 11:30 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 12:00 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 12:30 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 13:00 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 13:30 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 14:00 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 16:00 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 16:30 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 17:00 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 17:30 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 18:00 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 18:30 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 19:00 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 19:30 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 20:00 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
200 ثبت نام
آیین نگارش مکاتبات اداری
کد استاندارد : 91005610
1397/04/20 20:30 مجازی 0 ريال مرکز آزمون مجازی
199 ثبت نام