مهارت 1 مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات
1397/09/15
09:00
حضوری
125000ریال
مجتمع آموزشی پویش
مهارت 2 استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها windows
1397/09/15
09:30
حضوری
125000ریال
مجتمع آموزشی پویش
مهارت 3 واژه پرداز word
1397/09/15
10:00
حضوری
125000ریال
مجتمع آموزشی پویش
مهارت 4 صفحه گسترده excel
1397/09/15
10:30
حضوری
125000ریال
مجتمع آموزشی پویش
مهارت 6 ارائه مطالب Powerpoint
1397/09/15
11:00
حضوری
125000ریال
مجتمع آموزشی پویش
مهارت 5 بانک های اطلاعاتی Access
1397/09/15
11:30
حضوری
125000ریال
مجتمع آموزشی پویش
مهارت 7 اطلاعات و ارتباطات Internet
1397/09/15
12:00
حضوری
125000ریال
مجتمع آموزشی پویش