ارائه مطالب به صورت کامپیوتری (Power point)
1400/05/10
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات Internet
1400/05/10
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات
1400/05/10
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها
1400/05/10
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز (word)
1400/05/10
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده (Excel)
1400/05/10
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/05/10
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access)
1400/05/10
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/05/11
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب به صورت کامپیوتری (Power point)
1400/05/11
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات Internet
1400/05/11
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات
1400/05/11
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها
1400/05/11
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز (word)
1400/05/11
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده (Excel)
1400/05/11
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access)
1400/05/11
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/05/12
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب به صورت کامپیوتری (Power point)
1400/05/12
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات Internet
1400/05/12
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات
1400/05/12
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها
1400/05/12
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز (word)
1400/05/12
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده (Excel)
1400/05/12
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access)
1400/05/12
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/05/13
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب به صورت کامپیوتری (Power point)
1400/05/13
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات Internet
1400/05/13
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات
1400/05/13
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها
1400/05/13
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز (word)
1400/05/13
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده (Excel)
1400/05/13
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access)
1400/05/13
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب به صورت کامپیوتری (Power point)
1400/05/14
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات Internet
1400/05/14
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات
1400/05/14
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها
1400/05/14
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز (word)
1400/05/14
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده (Excel)
1400/05/14
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access)
1400/05/14
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب به صورت کامپیوتری (Power point)
1400/05/15
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات Internet
1400/05/15
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات
1400/05/15
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها
1400/05/15
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز (word)
1400/05/15
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده (Excel)
1400/05/15
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access)
1400/05/15
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/05/15
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/05/16
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی