ارائه مطالب به صورت کامپیوتری (Power point)
1400/06/25
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات
1400/06/25
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها
1400/06/25
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده excel ویژه فرهنگیان
1400/06/25
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/06/25
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access)
1400/06/25
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب به صورت کامپیوتری (Power point)
1400/06/26
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات
1400/06/26
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها
1400/06/26
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده excel ویژه فرهنگیان
1400/06/26
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز (word)
1400/06/26
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/06/26
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access)
1400/06/26
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب به صورت کامپیوتری (Power point)
1400/06/27
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات
1400/06/27
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها (ویژه فرهنگیان)
1400/06/27
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده excel ویژه فرهنگیان
1400/06/27
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات (Internet) ویژه فرهنگیان
1400/06/27
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز (word)
1400/06/27
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/06/27
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access)
1400/06/27
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب به صورت کامپیوتری (Power point)
1400/06/28
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده excel
1400/06/28
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات
1400/06/28
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات Internet (ویژه فرهنگیان)
1400/06/28
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها (ویژه فرهنگیان)
1400/06/28
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access) ویژه فرهنگیان
1400/06/28
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز (word)
1400/06/28
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/06/28
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب به صورت کامپیوتری (Power point)
1400/06/29
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده excel
1400/06/29
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات Internet (ویژه فرهنگیان)
1400/06/29
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها (ویژه فرهنگیان)
1400/06/29
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access) ویژه فرهنگیان
1400/06/29
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز (word)
1400/06/29
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز (word)
1400/06/29
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/06/29
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب به صورت کامپیوتری (Power point)
1400/06/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده excel
1400/06/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات Internet (ویژه فرهنگیان)
1400/06/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ویژه فرهنگیان)
1400/06/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها (ویژه فرهنگیان)
1400/06/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access) ویژه فرهنگیان
1400/06/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز (word)
1400/06/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/06/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب به صورت کامپیوتری (Power point)
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده excel
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات Internet (ویژه فرهنگیان)
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ویژه فرهنگیان)
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access) ویژه فرهنگیان
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز (word)
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی