مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات(ویژه فرهنگیان محترم)
1398/08/23
09:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها (windows) - عملی
1398/08/23
09:30
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها(WINDOWS) - تستی /پروژه
1398/08/23
09:30
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز ( Word) - عملی
1398/08/23
10:00
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز ( Word) - تستی/پروژه
1398/08/23
10:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده ( Excel) - عملی
1398/08/23
10:30
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده ( Excel) - تستی/پروژه
1398/08/23
10:30
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access) - عملی
1398/08/23
11:00
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access) - تستی/پروژه
1398/08/23
11:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب بصورت کامپیوتری ( Power point) - عملی
1398/08/23
11:30
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب بصورت کامپیوتری ( Power point) - تستی/پروژه
1398/08/23
11:30
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات( Internet) - عملی
1398/08/23
12:00
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات( Internet) - تستی/پروژه
1398/08/23
12:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات(ویژه فرهنگیان)
1398/08/29
09:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها(WINDOWS) تستی/پروژه
1398/08/29
09:30
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها(WINDOWS) عملی
1398/08/29
09:30
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز ( Word) تستی / پروژه
1398/08/29
10:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز ( Word) عملی
1398/08/29
10:00
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده ( Excel) تستی / پروژه
1398/08/29
10:30
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده ( Excel) عملی
1398/08/29
10:30
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access) تستی / پروژه
1398/08/29
11:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access) عملی
1398/08/29
11:00
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب بصورت کامپیوتری ( Power point) تستی / پروژه
1398/08/29
11:30
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب بصورت کامپیوتری ( Power point) عملی
1398/08/29
11:30
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات( Internet) تستی / پروژه
1398/08/29
12:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات( Internet) عملی
1398/08/29
12:00
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی