مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ویژه فرهنگیان)
1400/04/02
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها (ویژه فرهنگیان)
1400/04/02
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/04/02
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز Word ویژه فرهنگیان
1400/04/03
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access) ویژه فرهنگیان
1400/04/03
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/04/03
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده excel ویژه فرهنگیان
1400/04/04
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات (Internet) ویژه فرهنگیان
1400/04/04
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/04/04
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ویژه فرهنگیان)
1400/04/05
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها (ویژه فرهنگیان)
1400/04/05
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز Word ویژه فرهنگیان
1400/04/05
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access) ویژه فرهنگیان
1400/04/05
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/04/05
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/04/06
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب بصورت کامپیوتری(Power point) ویژه فرهنگیان
1400/04/07
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات (Internet) ویژه فرهنگیان
1400/04/07
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/04/07
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ویژه فرهنگیان)
1400/04/08
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها (ویژه فرهنگیان)
1400/04/08
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز Word ویژه فرهنگیان
1400/04/08
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده excel ویژه فرهنگیان
1400/04/08
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access) ویژه فرهنگیان
1400/04/08
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/04/08
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/04/09
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب بصورت کامپیوتری(Power point) ویژه فرهنگیان
1400/04/10
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/04/10
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها (ویژه فرهنگیان)
1400/04/11
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده excel ویژه فرهنگیان
1400/04/11
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات (Internet) ویژه فرهنگیان
1400/04/11
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/04/11
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ویژه فرهنگیان)
1400/04/12
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز Word ویژه فرهنگیان
1400/04/12
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access) ویژه فرهنگیان
1400/04/12
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب بصورت کامپیوتری(Power point) ویژه فرهنگیان
1400/04/12
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/04/12
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/04/13
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها (ویژه فرهنگیان)
1400/04/14
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/04/14
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ویژه فرهنگیان)
1400/04/15
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها (ویژه فرهنگیان)
1400/04/15
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز Word ویژه فرهنگیان
1400/04/15
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده excel ویژه فرهنگیان
1400/04/15
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access) ویژه فرهنگیان
1400/04/15
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب بصورت کامپیوتری(Power point) ویژه فرهنگیان
1400/04/15
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات (Internet) ویژه فرهنگیان
1400/04/15
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه فرهنگیان)
1400/04/15
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات Internet
1400/04/18
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی