مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات
1398/06/25
09:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها(تستی/پروژه)
1398/06/25
09:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها(عملی)
1398/06/25
09:00
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز(Word) تستی/پروژه
1398/06/25
09:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز (word) عملی
1398/06/25
09:00
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده(Excel) تستی/پروژه
1398/06/25
09:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده(Excel) عملی
1398/06/25
09:00
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی (Access) تستی/پروژه
1398/06/25
09:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتی(Access) عملی
1398/06/25
09:00
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب به صورت کامپیوتری(Power point) تستی/پروژه
1398/06/25
09:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب بصورت کامپیوتری(Power point) عملی
1398/06/25
09:00
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات(Internet) تستی/پروژه
1398/06/25
09:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطات(Internet) عملی
1398/06/25
09:00
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی