مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک(ویژه خراسان شمالی)
1399/03/21
09:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
تجارت الکترونیک(ویژه کارکنان دولت و فرهنگیان محترم خراسان شمالی)
1399/03/21
09:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مدیریت امنیت اطلاعات( ویژه خراسان شمالی)
1399/03/21
09:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک(ویژه خراسان شمالی)
1399/03/25
09:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
تجارت الکترونیک(ویژه کارکنان دولت و فرهنگیان محترم خراسان شمالی)
1399/03/25
09:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مدیریت امنیت اطلاعات( ویژه خراسان شمالی)
1399/03/25
09:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی