مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه(ویژه کارکنان دولت و فرهنگیان خراسان شمالی)
1398/10/02
08:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی(ویژه کارکنان دولت و فرهنگیان خراسان شمالی)
1398/10/02
08:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اطلاعات و ارتباطاتInternet (عملی) ویژه کارکنان دولت و فرهنگیان خراسان شمالی
1398/10/02
8:00
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
ارائه مطالب بصورت کامپیوتری Power point(عملی) ویژه کارکنان دولت و فرهنگیان خراسان شمالی
1398/10/02
8:00
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بانک های اطلاعاتیAccess(عملی) ویژه کارکنان دولت و فرهنگیان خراسان شمالی
1398/10/02
8:00
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
صفحه گسترده Excel (عملی)ویژه کارکنان دولت و فرهنگیان خراسان شمالی
1398/10/02
8:00
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
واژه پرداز Word (عملی) ویژه کارکنان دولت و فرهنگیان خراسان شمالی
1398/10/02
8:00
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
استفاده از کامپیوترو مدیریت فایلها(عملی) ویژه کارکنان دولت و فرهنگیان خراسان شمالی
1398/10/02
8:00
مجازی / icdl
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات(ویژه کارکنان محترم دولت و فرهنگیان خراسان شمالی)
1398/10/02
8:00
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی