مهارت های هفت گانه Icdl کارکنان دولت(۱۳۰ ساعت)
1400/06/25
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl کارکنان دولت(۱۳۰ ساعت)
1400/06/26
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی