راهبری هوشمندسازی مدارس - مرحله تكميلی
1400/06/26
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
روخوانی و روان خوانی قرآن کریم
1400/06/26
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
آشنایی با محتوای سند جامع تقویت و تعمیق اقامه نماز
1400/06/26
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مبانی برنامه ریزی درسی
1400/06/26
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
معرفت و بصیرت حسینی
1400/06/26
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
راهبری هوشمندسازی مدارس مرحله تکمیلی
1400/06/26
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اخلاق فردی، اجتماعی و اداری
1400/06/27
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
طراحی صفحات وب(ویژه فرهنگیان محترم)
1400/06/27
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین
1400/06/27
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
پرورش خلاقیت در دانش آموزان
1400/06/27
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
نحوه برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران
1400/06/27
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
روانشناسی یادگیری
1400/06/27
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله پیشرفته)
1400/06/27
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بدوخدمت معلمین
1400/06/27
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
فضای مجازی فرصت ها و آسیب ها
1400/06/27
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
راهبری هوشمندسازی مدارس - مرحله تكميلی
1400/06/28
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
روانشناسی خانواده ویژه فرهنگیان
1400/06/28
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
روخوانی و روان خوانی قرآن کریم
1400/06/28
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
آشنایی با محتوای سند جامع تقویت و تعمیق اقامه نماز
1400/06/28
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مبانی برنامه ریزی درسی
1400/06/28
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
معرفت و بصیرت حسینی
1400/06/28
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
راهبری هوشمندسازی مدارس مرحله تکمیلی
1400/06/28
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
راهبری هوشمندسازی مدارس مرحله مقدماتی
1400/06/28
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی
1400/06/28
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
طراحی صفحات وب(ویژه فرهنگیان محترم)
1400/06/29
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات
1400/06/29
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
پرورش خلاقیت در دانش آموزان
1400/06/29
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
نحوه برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران
1400/06/29
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
روانشناسی یادگیری
1400/06/29
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله پیشرفته)
1400/06/29
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بدوخدمت معلمین
1400/06/29
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین
1400/06/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
فضای مجازی فرصت ها و آسیب ها(ویژه فرهنگیان محترم)
1400/06/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
روخوانی و روان خوانی قرآن کریم
1400/06/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
آشنایی با محتوای سند جامع تقویت و تعمیق اقامه نماز
1400/06/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
معرفت و بصیرت حسینی
1400/06/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
راهبری هوشمندسازی مدارس مرحله تکمیلی
1400/06/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
اخلاق فردی، اجتماعی و اداری
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
طراحی صفحات وب(ویژه فرهنگیان محترم)
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
راهبری هوشمندسازی مدارس - مرحله تكميلی
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
روانشناسی خانواده ویژه فرهنگیان
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
پرورش خلاقیت در دانش آموزان
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
روخوانی و روان خوانی قرآن کریم
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
آشنایی با محتوای سند جامع تقویت و تعمیق اقامه نماز
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
نحوه برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مبانی برنامه ریزی درسی
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
روانشناسی یادگیری
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
معرفت و بصیرت حسینی
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
راهبری هوشمندسازی مدارس(مرحله پیشرفته)
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
بدوخدمت معلمین
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
راهبری هوشمندسازی مدارس مرحله تکمیلی
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
راهبری هوشمندسازی مدارس مرحله مقدماتی
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
فضای مجازی فرصت ها و آسیب ها
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی