مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه کارکنان محترم دولت و متقاضیان استخدام)
1400/06/27
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه کارکنان محترم دولت و متقاضیان استخدام)
1400/06/28
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه کارکنان محترم دولت و متقاضیان استخدام)
1400/06/29
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه کارکنان محترم دولت و متقاضیان استخدام)
1400/06/30
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه Icdl (ویژه کارکنان محترم دولت و متقاضیان استخدام)
1400/06/31
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی