مهارت های هفت گانه ICDL کارکنان محترم دولت
1400/04/02
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه ICDL کارکنان محترم دولت
1400/04/03
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه ICDL کارکنان محترم دولت
1400/04/04
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه ICDL کارکنان محترم دولت
1400/04/05
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه ICDL کارکنان محترم دولت
1400/04/06
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه ICDL کارکنان محترم دولت
1400/04/07
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه ICDL کارکنان محترم دولت
1400/04/08
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه ICDL کارکنان محترم دولت
1400/04/09
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه ICDL کارکنان محترم دولت
1400/04/10
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه ICDL کارکنان محترم دولت
1400/04/11
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه ICDL کارکنان محترم دولت
1400/04/12
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه ICDL کارکنان محترم دولت
1400/04/13
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه ICDL کارکنان محترم دولت
1400/04/14
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی
مهارت های هفت گانه ICDL کارکنان محترم دولت
1400/04/15
00:01
مجازی
0ریال
مرکز آزمون مجازی