براستی با آینده شغلی فرزندم چه کنم؟

آیا درس بخواند و به دانشگاه برود و یا ...؟

واقعا چاره چیست؟

مدرس : دکتر فرشاد جابری

بجنورد کمربندی مدرس بعد از خیابان فردوسی تالار حافظ شهرداری
05832242234

همایش دورخیز کنکور 99