استان سمنان، سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
021-88037529

کارگاه آموزشی تشخیص فرصت های کارآفرینی در حوزه IoT(ویژه استان سمنان)