{{x.title}}کلیه فرهنگیان محترم(اداری، آموزشی)

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها Windows(ویژه فرهنگیان)

{{x.title}}کلیه فرهنگیان محترم(اداری، آموزشی)

واژه پرداز Word(ویژه فرهنگیان)

{{x.title}}کلیه فرهنگیان محترم(اداری، آموزشی)

صفحه گسترده excel(ویژه فرهنگیان)

{{x.title}}کلیه فرهنگیان محترم(اداری، آموزشی)

بانک های اطلاعاتی Access(ویژه فرهنگیان)

{{x.title}}کلیه فرهنگیان محترم(اداری، آموزشی)

ارائه مطالب بصورت کامپیوتری Power point(ویژه فرهنگیان)

{{x.title}}کلیه فرهنگیان محترم(اداری، آموزشی)

اطلاعات و ارتباطات Internet(ویژه فرهنگیان)

{{x.title}}کلیه فرهنگیان محترم(اداری، آموزشی)

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ویژه فرهنگیان)