دوره های آموزشی

گروه دوره های آموزشی
دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

محتوای الکترونیکی

پرورش خلاقیت در دانش آموزان

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50% تخفیف ویژه جام جهانی

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

16 ساعت
3 درس

120000 ریال

محتوای الکترونیکی

دوره تخصصی تولید محتوی الکترونیکی

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50% تخفیف ویژه جام جهانی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

48 ساعت
3 درس

240000 ریال

محتوای الکترونیکی

دوره تخصصی فناوری های نوین آموزشی

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50% تخفیف ویژه جام جهانی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

24 ساعت
3 درس

240000 ریال

محتوای الکترونیکی

روانشناسی خانواده

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50% تخفیف ویژه جام جهانی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

12 ساعت
3 درس

120000 ریال

محتوای الکترونیکی

آموزش مهارتهای زبانی به کودکان

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50% تخفیف ویژه جام جهانی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

24 ساعت
3 درس

220000 ریال

محتوای الکترونیکی

بدو خدمت معلمین

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50% تخفیف ویژه جام جهانی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

54 ساعت
3 درس

500000 ریال

محتوای الکترونیکی

بدو خدمت معلمین

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50% تخفیف ویژه جام جهانی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

54 ساعت
3 درس

500000 ریال

محتوای الکترونیکی

دوره فن بیان و سخنوری

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50% تخفیف ویژه جام جهانی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

24 ساعت
3 درس

220000 ریال

محتوای الکترونیکی

دوره تخصصی یادگیری معکوس

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50% تخفیف ویژه جام جهانی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

12 ساعت
3 درس

120000 ریال

محتوای الکترونیکی

آشنایی با مهارت های سواد مالی بمنظور کارآفرینی در بازارهای آنلاین ارزهای دیجیتال

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50% تخفیف ویژه جام جهانی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

32 ساعت
3 درس

280000 ریال

محتوای الکترونیکی

مبانی برنامه ریزی درسی

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50% تخفیف ویژه جام جهانی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

24 ساعت
3 درس

200000 ریال

محتوای الکترونیکی

برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50% تخفیف ویژه جام جهانی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

16 ساعت
3 درس

140000 ریال

محتوای الکترونیکی

روخوانی و روان خوانی قرآن کریم

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50% تخفیف ویژه جام جهانی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

28 ساعت
3 درس

220000 ریال

محتوای الکترونیکی

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس مرحله تکمیلی

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50% تخفیف ویژه جام جهانی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

44 ساعت
3 درس

360000 ریال

محتوای الکترونیکی

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس مرحله پیشرفته

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50% تخفیف ویژه جام جهانی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

42 ساعت
3 درس

330000 ریال

محتوای الکترونیکی

دوره تخصصی راهبری هوشمندسازی مدارس مرحله مقدماتی

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50% تخفیف ویژه جام جهانی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

40 ساعت
3 درس

300000 ریال

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

محتوای الکترونیکی

کاربر نرم افزار Spss در تحلیل آماری

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : شاغلین حوزه تحلیل آماری

24 ساعت
3 درس

7000000 ریال

محتوای الکترونیکی

اطلاعات و ارتباطات (Internet )

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

12 ساعت
3 درس

180000 ریال

محتوای الکترونیکی

ارائه مطالب بصورت کامپیوتری(Power point)

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

20 ساعت
3 درس

300000 ریال

محتوای الکترونیکی

بانک های اطلاعاتی (Access)

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

26 ساعت
3 درس

390000 ریال

محتوای الکترونیکی

صفحه گسترده (Excel)

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

26 ساعت
3 درس

390000 ریال

محتوای الکترونیکی

واژه پرداز (Word)

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

26 ساعت
3 درس

390000 ریال

محتوای الکترونیکی

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

8 ساعت
3 درس

120000 ریال

محتوای الکترونیکی

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات(ویژه فرهنگیان)

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

12 ساعت
3 درس

180000 ریال

محتوای الکترونیکی

مهارت های هفتگانه ICDL

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کارکنان محترم دولت و متقاضیان استخدام

130 ساعت
3 درس

7200000 ریال

محتوای الکترونیکی

مهارت های هفتگانه ICDL

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

130 ساعت
3 درس

1950000 ریال

برای دانلود اپلیکیشن اندروید سانیار کلیک نمایید.

دانلود اپلیکیشن

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزشی و پژوهشی پویش مسیر توسعه می باشد