دوره های آموزشی

گروه دوره های آموزشی
دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

محتوای الکترونیکی

آموزش مهارتهای زبانی به کودکان

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

24 ساعت
3 درس

360000 ریال

محتوای الکترونیکی

مهارت های بدو خدمت انتصاب کارشناسان

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

48 ساعت
3 درس

100000 ریال

محتوای الکترونیکی

بدو خدمت معلمین

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

54 ساعت
3 درس

810000 ریال

محتوای الکترونیکی

فن بیان و سخنوری

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

24 ساعت
3 درس

360000 ریال

محتوای الکترونیکی

یادگیری معکوس

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

12 ساعت
3 درس

180000 ریال

محتوای الکترونیکی

آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره)

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

20 ساعت
3 درس

300000 ریال

محتوای الکترونیکی

آشنایی با مهارت های سواد مالی بمنظور کارآفرینی در بازارهای آنلاین ارزهای دیجیتال

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

32 ساعت
3 درس

480000 ریال

محتوای الکترونیکی

مبانی برنامه ریزی درسی

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

24 ساعت
3 درس

360000 ریال

محتوای الکترونیکی

روانشناسی یادگیری

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

16 ساعت
3 درس

240000 ریال

محتوای الکترونیکی

برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

16 ساعت
3 درس

240000 ریال

محتوای الکترونیکی

آشنایی با محتوای سند جامع تقویت و تعمیق اقامه نماز

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

20 ساعت
3 درس

300000 ریال

محتوای الکترونیکی

روخوانی و روان خوانی قرآن کریم

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

28 ساعت
3 درس

420000 ریال

محتوای الکترونیکی

راهبری هوشمندسازی مدارس مرحله تکمیلی

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

44 ساعت
3 درس

660000 ریال

محتوای الکترونیکی

راهبری هوشمندسازی مدارس مرحله پیشرفته

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

42 ساعت
3 درس

630000 ریال

محتوای الکترونیکی

راهبری هوشمندسازی مدارس مرحله مقدماتی

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کلیه فرهنگیان محترم اداری و آموزشی، رسمی، پیمانی و قراردادی، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

40 ساعت
3 درس

600000 ریال

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

محتوای الکترونیکی

کاربر نرم افزار Spss در تحلیل آماری

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : شاغلین حوزه تحلیل آماری

24 ساعت
3 درس

7000000 ریال

محتوای الکترونیکی

اطلاعات و ارتباطات (Internet )

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کارکنان محترم دولت و متقاضیان استخدام

12 ساعت
3 درس

1080000 ریال

محتوای الکترونیکی

اطلاعات و ارتباطات (Internet )

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

12 ساعت
3 درس

144000 ریال

محتوای الکترونیکی

ارائه مطالب بصورت کامپیوتری(Power point)

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کارکنان محترم دولت و متقاضیان استخدام

20 ساعت
3 درس

1440000 ریال

محتوای الکترونیکی

ارائه مطالب بصورت کامپیوتری(Power point)

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

20 ساعت
3 درس

240000 ریال

محتوای الکترونیکی

بانک های اطلاعاتی (Access)

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کارکنان محترم دولت و متقاضیان استخدام

26 ساعت
3 درس

1872000 ریال

محتوای الکترونیکی

بانک های اطلاعاتی (Access) , ویژه معلمین

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

26 ساعت
3 درس

312000 ریال

محتوای الکترونیکی

صفحه گسترده (Excel) , ویژه کارکنان دولت

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کارکنان محترم دولت و متقاضیان استخدام

26 ساعت
3 درس

187200 ریال

محتوای الکترونیکی

صفحه گسترده (Excel) ویژه معلمین

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

26 ساعت
3 درس

312000 ریال

محتوای الکترونیکی

واژه پرداز (Word)

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کارکنان محترم دولت و متقاضیان استخدام

26 ساعت
3 درس

1872000 ریال

محتوای الکترونیکی

واژه پرداز (Word) ویژه معلمین

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و معلمین و کارکنان مدارس غیر دولتی

26 ساعت
3 درس

312000 ریال

محتوای الکترونیکی

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها(کارکنان دولت)

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کارکنان محترم دولت و متقاضیان استخدام

8 ساعت
3 درس

720000 ریال

محتوای الکترونیکی

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها ویژه معلمین

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و معلمین و کارکنان مدارس غیر دولتی

8 ساعت
3 درس

96000 ریال

محتوای الکترونیکی

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات(ویژه کارکنان دولت)

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : کارکنان محترم دولت و متقاضیان استخدام

12 ساعت
3 درس

1080000 ریال

محتوای الکترونیکی

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و معلمین و کارکنان مدارس غیر دولتی

12 ساعت
3 درس

144000 ریال

محتوای الکترونیکی

مهارت های هفتگانه ICDL

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : شاغلین بخش های دولتی، غیر دولتی و متقاضیان استخدام

130 ساعت
3 درس

7200000 ریال

محتوای الکترونیکی

مهارت های هفتگانه ICDL ویژه فرهنگیان

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و معلمین و کارکنان مدارس غیر دولتی

130 ساعت
3 درس

1560000 ریال

مدیریت آموزشی

محتوای الکترونیکی

تولید محتوی الکترونیکی

مدیریت آموزشی

مدرس : مدرسین گروه آموزشی

مخاطب دوره : ویژه متقاضیان استخدام در وزارت آموزش و پرورش

48 ساعت
3 درس

4200000 ریال

برای دانلود اپلیکیشن اندروید سانیار کلیک نمایید.

دانلود اپلیکیشن

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزشی و پژوهشی پویش مسیر توسعه می باشد