دوره های آموزشی

گروه دوره های آموزشی
دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

محتوای الکترونیکی

آشنایی با اندیشه ها و افکار شهید مطهری

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

12 ساعت
3 درس

100000 ریال

محتوای الکترونیکی

هنر خوشنویسی

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

32 ساعت
3 درس

250000 ریال

محتوای الکترونیکی

هوش مصنوعی(تکمیلی)

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

28 ساعت
3 درس

190000 ریال

محتوای الکترونیکی

هوش مصنوعی(مقدماتی)

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

36 ساعت
3 درس

250000 ریال

محتوای الکترونیکی

نرم افزار تخصصی تولید محتوی بکمک موبایل

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

40 ساعت
3 درس

320000 ریال

محتوای الکترونیکی

اصول ایمنی و کمکهای اولیه

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

30 ساعت
3 درس

270000 ریال

محتوای الکترونیکی

کارآفرینی با رویکرد کسب و کار های فناورانه

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

24 ساعت
3 درس

200000 ریال

محتوای الکترونیکی

شیوه های نوین آموزش مجازی

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

20 ساعت
3 درس

160000 ریال

محتوای الکترونیکی

نرم افزار تخصصی گرافیک رایانه ای ( فتوشاپ )

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

48 ساعت
3 درس

350000 ریال

محتوای الکترونیکی

روش های فعال یاددهی و یادگیری

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

32 ساعت
3 درس

250000 ریال

محتوای الکترونیکی

بازی وار سازی(Gamification)

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

48 ساعت
3 درس

350000 ریال

محتوای الکترونیکی

پرورش خلاقیت در دانش آموزان

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

16 ساعت
3 درس

120000 ریال

محتوای الکترونیکی

تولید محتوی الکترونیکی

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

48 ساعت
3 درس

350000 ریال

محتوای الکترونیکی

فناوری های نوین آموزشی

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

24 ساعت
3 درس

200000 ریال

محتوای الکترونیکی

مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : گروه آموزشی

مخاطب دوره : متقاضیان دریافت گواهینامه مدیریت و اعمال مدرک تحصیلی

44 ساعت
3 درس

3000000 ریال

محتوای الکترونیکی

بدو خدمت معلمین

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

54 ساعت
3 درس

500000 ریال

محتوای الکترونیکی

آشنایی با مهارت های سواد مالی بمنظور کارآفرینی در بازارهای آنلاین ارزهای دیجیتال

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

32 ساعت
3 درس

300000 ریال

محتوای الکترونیکی

روانشناسی یادگیری

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

16 ساعت
3 درس

200000 ریال

محتوای الکترونیکی

برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

16 ساعت
3 درس

140000 ریال

محتوای الکترونیکی

آشنایی با محتوای سند جامع تقویت و تعمیق اقامه نماز

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

20 ساعت
3 درس

150000 ریال

محتوای الکترونیکی

روخوانی و روان خوانی قرآن کریم

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

28 ساعت
3 درس

220000 ریال

محتوای الکترونیکی

راهبری هوشمندسازی مدارس مرحله تکمیلی

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

44 ساعت
3 درس

360000 ریال

محتوای الکترونیکی

راهبری هوشمندسازی مدارس مرحله پیشرفته

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

42 ساعت
3 درس

330000 ریال

محتوای الکترونیکی

راهبری هوشمندسازی مدارس مرحله مقدماتی

دوره های آموزشی ویژه فرهنگیان

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

40 ساعت
3 درس

300000 ریال

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

محتوای الکترونیکی

مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

14 ساعت
3 درس

140000 ریال

محتوای الکترونیکی

نرم افزار برنامه نویسی مقدماتی اندروید

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

48 ساعت
3 درس

360000 ریال

محتوای الکترونیکی

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : 50%تخفیف هفته معلم

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

22 ساعت
3 درس

200000 ریال

محتوای الکترونیکی

کاربر نرم افزار Spss در تحلیل آماری

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : 40% تخفیف

مخاطب دوره : شاغلین حوزه تحلیل آماری

24 ساعت
3 درس

7000000 ریال

محتوای الکترونیکی

اطلاعات و ارتباطات (Internet )

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : 40% تخفیف

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

12 ساعت
3 درس

180000 ریال

محتوای الکترونیکی

ارائه مطالب بصورت کامپیوتری(Power point)

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : 40% تخفیف

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

20 ساعت
3 درس

300000 ریال

محتوای الکترونیکی

بانک های اطلاعاتی (Access)

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : 40% تخفیف

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

26 ساعت
3 درس

390000 ریال

محتوای الکترونیکی

صفحه گسترده (Excel)

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : 40% تخفیف

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

26 ساعت
3 درس

390000 ریال

محتوای الکترونیکی

واژه پرداز (Word)

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : 40% تخفیف

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

26 ساعت
3 درس

390000 ریال

محتوای الکترونیکی

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : 40% تخفیف

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

8 ساعت
3 درس

120000 ریال

محتوای الکترونیکی

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : 40% تخفیف

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

12 ساعت
3 درس

180000 ریال

محتوای الکترونیکی

مهارت های هفتگانه ICDL

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : گروه آموزشی

مخاطب دوره : کارکنان محترم دولت

130 ساعت
3 درس

12000000 ریال

محتوای الکترونیکی

مهارت های هفتگانه ICDL

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : 40% تخفیف

مخاطب دوره : کارکنان محترم دولت و متقاضیان استخدام

130 ساعت
3 درس

12000000 ریال

محتوای الکترونیکی

مهارت های هفتگانه ICDL

دوره های آموزشی فناوری اطلاعات

مدرس : 40% تخفیف

مخاطب دوره : ویژه فرهنگیان محترم سراسر کشور ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارکنان مدارس غیر دولتی

130 ساعت
3 درس

1950000 ریال

برای دانلود اپلیکیشن اندروید سانیار کلیک نمایید.

دانلود اپلیکیشن

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزشی و پژوهشی پویش مسیر توسعه می باشد